Missie, visie en waarden

Statuut

Het maatschappelijk doel van de vzw. is statutair omschreven in art. 2 van de statuten van 24/07/2006: “Het vroegtijdig opsporen, de functionele revalidatie en de pedagogische opvolging van mindervaliden met het oog op een bevredigende sociale en/of professionele reïntegratie, alsook het steunen van andere verenigingen met gelijksoortige doelstellingen”.

Missie

Het centrum heeft tot doel de (re)integratie van kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) te bevorderen in alle maatschappelijke contexten. Dit betekent concreet:

 • De ambulante revalidatie van kinderen/jongeren met allerhande complexe ontwikkelingsstoornissen
 • De vroegtijdige diagnose
 • Dispatching van de revalidanten die zich aandienen voor onderzoek. Dit betekent: op basis van een multidisciplinair onderzoek ervoor zorgen dat revalidanten een advies krijgen dat het best beantwoordt aan zijn of haar noden
 • Het uitgangspunt van elk onderzoek is de analyse van de mogelijkheden en de wijze waarop een kind zich verhoudt ten aanzien van de werkelijkheid (familiaal, schools en sociaal). Dit loopt eveneens als continu proces verder tijdens een eventuele behandeling van de revalidant.
 •  Het opstellen en uitvoeren van een behandelingsplan. Dit behandelingsplan vertrekt vanuit een integrale persoonsontwikkeling en wordt verder uitgesplitst in verschillende ontwikkelingsdomeinen. Therapie veronderstelt dat de revalidant doorheen het therapeutisch proces erin zal slagen om zijn/haar mogelijkheden maximaal te ontwikkelen om een positieve maatschappelijke integratie mogelijk te maken en te bewerkstelligen
 •  Paramedische, psychologische en medische begeleiding van het kind en zijn gezinscontext
 •  De pedagogische ondersteuning en ouderwerking aan het gezin van de hulpvrager, eventueel in samenwerking met externe diensten
 • De samenwerking met personen en diensten die voor de hulpvrager dezelfde doelstellingen nastreven
 •  Ouders versterken in hun verantwoordelijkheid als ouder.

Visie

Zie hiervoor het uitgeschreven masterplan.
(binnenkort ook online beschikbaar)

Waarden

 • Geloof in de verantwoordelijkheid van elke revalidant (en zijn omgeving) voor het ontwikkelingsproces
 • Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind of elke jongere
 • Geloof in de noodzaak om ouders te betrekken bij het ontwikkelingsproces van hun kinderen
 • Respect voor de culturele en filosofische waarden van elk individu
 • Respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving
 • Vertrouwen in en wederzijds respect voor de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers
 • Geloof in het belang van samenwerking tussen het centrum en andere betrokken instanties
 • Geloof in de mogelijkheid om de werking en de therapeutische kwaliteit van een centrum te blijven verbeteren
Advertenties